Hull University v Durham University

7/02/2018: 11:30am - 12:00pm

.